دسته: جهان‌بینی

۰

حقیقت کوانتومی

چگونه درک ساده و ابتدایی از فیزیک کوانتوم می‎تواند درک ما را از جهان هستی تغییر دهد و در نهایت کیفیت زندگی ما را بهبود ببخشد.